BRONEK 70


Regulamin BRONEK 70 (2019)

Przedstawiamy Wam regulamin biegu BRONEK 70.
Oferujemy Wam 7-kilometrowy dystans.
Całość bez opłat startowych.

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATORZY

II L.O. im. W. Broniewskiego w Koszalinie
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół "BRONKA"
Stowarzyszenie „SFX” (www.sfx.org.pl)

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

13 września 2019 roku (piątek), godz. 18.oo
Koszalin, ul. Chełmońskiego, II L.O. im. W. Broniewskiego,

5. PROGRAM

16.3o – otwarcie biura zawodów
18.oo - start biegu na dystansie 7 km 
        (limit na pokonanie dystansu to ok. 80 minut, 
        z uwagi na czas zamknięcia ulic - czyli 12 minut na kilometr)
19.3o – oficjalne zakończenie

6. OPŁATA STARTOWA

0 zł (słownie: zero złotych)

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego startu)

- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny, czipowy pomiar czasu

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (do biura zawodów należy dostarczyć oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna).

9. TRASA BIEGU

Dystans łączny: 7 km

poprowadzona ulicami, drogą dla rowerów oraz chodnikiem.

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Kobiet i mężczyzn.

Puchar za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn.

11. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne: www.BRONEK.biegnijmy.pl/zapisy

Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieściło się przy ul. Chełmońskiego, na terenie II L.O. im. W. Broniewskiego od godz. 16.3o.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

12. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w pobliżu odbywającego się ruchu ulicznego,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOM